INFORMACJE O PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z  Art. 13 i 14 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) WYSER sp. z o.o (zwana poniżej również „Wyser” bądź  „Spółką”) pragnie przedstawić informacje dotyczące celu, metod i obszarów przekazywania i ujawniania danych osobowych dostarczonych przez dorosłych kandydatów rejestrujących się na stronie WYSER (zwaną dalej „Stroną”), stronach innych firm i portalach społecznościowych poprzez email albo przy okazji spotkania z jedną z agencji, czy to osobiście, telefonicznie, czy w formie wideokonferencji.

 1. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyser sp z o.o., z siedzibą pod adresem: Katowice, 40-082, ul. Sobieskiego 11, KRS 0000223647, tel: +48 32 205 10 58 e-mail gigroup@gigroup.com.

 1. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym możesz się skontaktować e-mail: rodo@gigroup.com , listownie na adres Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, z dopiskiem „do wiadomości Inspektora Ochrony Danych”

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH REJESTRACYJNYCH NA STRONIE, WYSZUKIWANIA I WYBORU KANDYDATÓW, REKRUTACJA I PODSTAWY PRAWNE
  • Twoje dane pozyskiwane są w następujący sposób:
 • gdy rejestrujesz się na stroni WYSER
 • poprzez email
 • poprzez nasze agencje
 • poprzez strony zewnętrzne czy media społecznościowe
 • drogą pocztową lub telefoniczną
 • przez wskazanie osób trzecich
 • Twoje dane są przetwarzane na stronie jeśli odpowiesz na określone ogłoszenie o wolnym miejscu pracy opublikowanym na stronie WYSER, albo prześlesz dobrowolne zgłoszenie w charakterze kandydata za pośrednictwem tej strony..

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych agencji w celu odpowiedzi na określone ogłoszenie o wolnym miejscu pracy opublikowanym na stronie, albo w celu złożenia dobrowolnego zgłoszenia w charakterze kandydata, otrzymasz naszą Politykę Prywatności dla Kandydatów wraz z formularzem niezbędnym do zebrania Twoich zgód.

Jeżeli Twoje dane osobowe zostały pozyskane za pośrednictwem jednego z naszych firmowych e-maili, zewnętrznych stron internetowych, sieci społecznościowych, pocztą lub telefonicznie albo przez wskazanie strony trzeciej, nasza Polityka Prywatności dla Kandydatów oraz formularz wyrażenia zgody zostaną przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail lub przekazane Ci podczas pierwszego spotkania podczas rekrutacji.

Nie będziemy przetwarzać żadnych Twoich danych bez uzyskania Twojej zgody.

 • Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów rekrutacji jest Twoja  jest zgoda wyrażona zgodnie z Art. 6 ust. 1 a) RODO.
 • Twoje dane będą podlegały przetwarzaniu,
 1. w celu bezpośredniego kierowania do pracy do klientów – firm trzecich
 2. w celu bezpośredniego kierowania do pracy do firmy Wyser
 3. w związku z aktywnymi politykami zatrudnienia, współpracą czy umowami o partnerstwie z publicznymi i prywatnymi operatorami rynku.

Twoje dane będą również przetwarzane w celu umożliwienia nam wysyłania Ci wiadomości tradycyjnymi lub zautomatyzowanymi metodami kontaktu, w tym wiadomości o szkoleniach związanych z konkretnym stanowiskiem, niezależnie od tego, czy są one finansowane przez naszą firmę, klienta, czy też w ramach finansowania międzybranżowego.

W przypadku udzielenia przez Ciebie odpowiedzi na ogłoszenie o konkretnej ofercie pracy która Cię zainteresowała, Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z konkretnym procesem rekrutacji,, chyba że wyrazisz zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji.

 • Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów rekrutacji jest Twoja  zgoda wyrażona zgodnie z Art. 6 ust. 1 a) RODO.
 • Twoje dane mogą również być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń w postępowaniach prawnych zgodnie z Art. 6 ust. 1 f) RODO.
 •  
 • Twoje dane osobowe mogą również być przetwarzane w celu sporządzania i wykonywania umów o pracę, następujących po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z Art. 6 ust. 1 b) RODO
 • Podstawa prawna przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych w odniesieniu do Ciebie jest Twoja wyraźna zgoda w jednym lub kilku konkretnych celach,  zgodnie z Art. 9. 2 ust 1 a}  lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; zgodnie z Art. 9.2 ust 2 b)  
 1. INNE CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE
  • Twoje dane mogą być także przetwarzane, jeśli wyrazisz na to zgodę, w następujących celach dodatkowych:
 2. wysyłanie informacji i wiadomości promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez  WYSER (w tym inicjatywy szkoleniowe, rozwój kariery, coaching, wsparcie w transferze, poszukiwanie i selekcja personelu oraz poszukiwania kadry kierowniczej), a także analizy i badania statystyczne oraz badania rynku związane z usługami pracy, tradycyjnymi (pocztą i telefonicznie za pośrednictwem operatora) i zautomatyzowanymi metodami kontaktu (e-mail, sms, wiadomości multimedialne i komunikatory).
 3. wysyłanie wiadomości informacyjnych lub promocyjnych na temat usług oferowanych przez inne spółki należące do grupy w UE i poza nią (takich jak inicjatywy szkoleniowe, rozwój kariery, coaching, wsparcie w transferze, poszukiwanie i selekcja personelu oraz poszukiwania kadry kierowniczej), a także analizy i badania statystyczne oraz badania rynku związane z usługami pracy, tradycyjnymi (pocztą i telefonicznie za pośrednictwem operatora) i zautomatyzowanymi metodami kontaktu (e-mail, sms, wiadomości multimedialne i komunikatory).
  • Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów określonych powyżej zgoda wyrażona zgodnie z Art. 6 ust. 1 a) RODO.
  • W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2.3       Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach opisanych powyżej jest całkowicie dobrowolna. .

 1. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH, ŹRÓDŁO DANYCH ORAZ PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH
  • WYSER może przetwarzać m.in. następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe e-mail i telefon, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wszelkie dodatkowe informacje wpisane przez Ciebie w CV lub dostarczone podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jednym z naszych oddziałów.
  • WYSER pozyskuje dane, o których mowa powyżej, od Ciebie lub ze stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie lub sieci społecznościowe, za pośrednictwem których WYSER publikuje informacje o wakatach (w imieniu firm swoich klientów, we własnym imieniu, lub za pośrednictwem stron na których może zapoznać się z profilami kandydatów.
  • Jeśli odpowiesz na ogłoszenie , będziesz mieć możliwość dobrowolnego zadeklarowania w zgłoszeniu podania danych szczególnej kategorii jeśli umożliwi Ci to skorzystanie z przysługujących Ci   specjalnych uprawnień określonych w przepisach prawa  Będziesz mógł podać w/w dane za pośrednictwem strony internetowej lub w formularzu otrzymanym po rozmowie telefonicznej lub podczas rozmowy w jednym z naszych oddziałów. Informacje te opisują Twój stan zdrowia i stanowią  szczególną kategorii danych zgodnie z art. 9. 2 ust 1 a) i b) RODO. Będą one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych osobowych
  • Podstawą prawna stosującą się do przetwarzania szczególnych kategorii danych odnoszących się do Ciebie, jest Twoja wyraźna zgoda na mocy Art. 9. 2 ust 1a) RODO.
  • Jeśli takiej zgody nie wyrazisz, nie będzie możliwe przetwarzanie Twoich danych szczególnej kategorii
  • Prosimy nie dołączać żadnych danych szczególnej kategorii do Twojego CV (dane osobowe określające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometrycznych służące jednoznacznemu zidentyfikowaniu osoby fizycznej ani danych dotyczących zdrowia, seksualności czy orientacji seksualnej).
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  • W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celach rekrutacji o których mowa powyżej  , Twoje dane wprowadzane są do bazy danych spółki WYSER  i wykorzystywane w celu wewnętrznej rekrutacji lub udostępniane klientom prowadzącym rekrutacje na dane stanowisko pracy.. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na dany proces rekrutacji, Twoje dane są usuwane po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji Twoje dane są przetwarzane   przez okres 30 miesięcy od dnia ich wpisu lub od dnia Twojej ostatniej interakcji ze stroną internetową (dostęp, aktualizacja danych lub załadowanie Twojego CV) lub agencjami, chyba że wyrazisz zgodę na dłuższy okres przechowywania danych, gdy zostaniesz o to poproszony przed upływem początkowego okresu przechowywania.
 • W przypadku przetwarzania danych dla celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, , dane zostaną zarchiwizowane i będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa które określają terminy przedawnienia roszczeń.
 • W przypadku przetwarzania danych dla dodatkowych celów określonych w ust. 4.1 dane osobowe zostaną wprowadzone do firmowej bazy danych i przechowywane przez okres określony w ust. 6.1, albo do chwili wycofania Twojej zgody.
 • Po wygaśnięciu powyższych okresów przechowywania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 1. CHARAKTER PODAWANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJE ODMOWY ICH PODANIA
  • Podanie danych oznaczonych gwiazdką w formularzu zgody jest niezbędne w celu zakończenia przez WYSER Twojej rejestracji jako kandydata do pracy. Jeśli odmówisz podania wymaganych danych, WYSER nie będzie mógł dokończyć Twojej rejestracji w systemie.
  • Podanie danych oznaczonych gwiazdką w formularzu zgody jest niezbędne w celu umożliwienia WYSER prowadzenia procesu rekrutacji Jeśli odmówisz podania wymaganych danych, WYSER nie będzie mógł brać pod uwagę Twojej kandydatury.
  • Podanie danych szczególnej kategorii jest dobrowolne  Jeśli nie podasz  tych danych lub nie wyraźnej wyrazisz zgodyna ich przetwarzanie, nie będzie miało to wpływu na Twoją rejestrację w systemie i nie wpłynie to na proces rekrutacji i wyboru kandydata.  .
 1. METODY PRZETWARZANIA

. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO. Dane mogą być przetwarzane ręcznie lub za pomocą zautomatyzowanych metod umożliwiających ich  przetwarzanie które odbywać się będzie za pomocą odpowiednich metod technicznych i organizacyjnych,  zapewniających bezpieczeństwo, poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług oraz zapobiegających ryzyku utraty, zniszczenia, nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia czy nielegalnego wykorzystania danych,

 1. ODBIORCY DANYCH
  • Twoje dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników spółki WYSER lub podmiotów wskazanych poniżej.   w celach wskazanych w niniejszej Polityce. .
  • WYSER może udostępnić Twoje dane osobowe następującym podmiotom dla celów opisanych w ust. 1 powyżej:
 • Klienci – spółki lub podmioty prowadzące rekrutacje na dane stanowiska pracy
 • Ministerstwo Pracy
 • Podmioty publiczne zajmujące się polityką zatrudnienia
 • Inni operatorzy rynkowi w przypadku partnerstwa
 • Konsultanci prawni
 • Podmioty szkoleniowe
 • Spółki grupy w Polsce i za granicą

WYSER może udostępnić  Twoje dane osobowe do spółek grupy w Polsce i za granicą dla celów wskazanych powyżej.

 • Twoje dane osobowe mogą również być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne wyraźnie określone jako podmioty przetwarzające dane, które dostarczają WYSER następujących usług:
 • Zarządzanie stronami WWW
 • Zarządzanie bazami kandydatów
 • Archiwizacja
 • Pocztowe i mailingowe
 • Badania rynku
  • Zaktualizowana lista odbiorców jest dostępna w naszej siedzibie albo po wysłaniu mejla na adres rodo@gigroup.com.
 1. TRANSFER DANYCH POZA UE
  • Twoje dane mogą być przesyłane do spółek spoza Unii Europejskiej, a zwłaszcza do:
 2. Argentyny i Szwajcarii, w których poziomy ochrony danych uznane są przez Komisję Europejską za wystarczające, na mocy Art. 45 RODO.
 3. Brazylii, ChRL, Kolumbii, Hong Kongu, Indii, Czarnogóry, Rosji, Serbii i Turcji, pod warunkiem, że WYSER oraz importer danych podpiszą standardowe klauzule umowne zatwierdzone bądź przyjęte przez Komisję Europejską na mocy Art. 46 ust. 2 c) i d) RODO.
  • Pod adresami niniejszymi można zapoznać się z adekwatnością poziomów ochrony:

Szwajcaria: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2295/oj

Argentyna: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2003/490/oj

 • Kopię standardowych klauzul umownych podpisywanych przez WYSER można otrzymać wysyłając mejla do: rodo@gigroup.com
 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  • Osoby, których dane dotyczą mają prawa określone w Art. 15 do 22 RODO, w sytuacjach gdy ma to zastosowanie.
  • Osoby których dane mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych. sprostowania ich, usunięcia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody. oraz ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO[1].
  • Jeżeli zachodzą przesłanki określone  w   20 RODO [2], do skorzystania z prawa do przenoszenia danych, osoby, których dane dotyczą mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe ich dotyczące, które dostarczyły administratorowi, oraz mają prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
   • Z praw tych można skorzystać pisząc na adres spółki , albo przesyłając email na następujący adres: rodo@gigroup.com. Jeśli dany wniosek składany jest elektroniczny, informacja zostanie przesłana w formacie elektronicznym
  • Osoby, których dane dotyczą mają prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. WYCOFANIE ZGODY
  • Osoby, których dane dotyczą mają prawo wycofania wyrażonych przez siebie zgód w dowolnym momencie poprzez przesłanie mejla na adres rodo@gigroup.com.
  • . Wycofanie zgody nie wypływa na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem 
 1. rodo@gigroup.com

[1] Jeśli

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 1. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

[2] Jeśli przetwarzanie oparte jest na zgodzie w trybie Art. 6.1 a) lub 9.2 a) albo umowa na mocy Art. 6.1 b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem instrumentów automatycznych.

 

Informacje dotyczące prywatności dostępne są na stronach: