LINKEDIN

INFORMACJE O PRYWATNOŚCI DZIAŁU KONTAKTÓW

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DANYCH OSOBOWYCH

ARTYKUŁ 13 RODO ROZPORZĄDZENIA 2016/679 (UE)

 

ADMINISTRATOR

WYSER sp. z o.o  (“Wyser”)

Siedziba: Katowice, 40-082, ul. Sobieskiego 11;

Tel.: +48 32 205 10 58,

e-mail: kontakt@wyser.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Katowice, 40-082, ul. Sobieskiego 11, do wiadomości Inspektora Ochrony Danych

e-mail: iod@gigroup.com 

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE I POD JAKIMI WARUNKAMI PRAWNYMI

?

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przetwarzania zapytań o informacje w zakresie usług oferowanych przez Wyser bądź przez spółki Grupy. W szczególności jeśli zapytanie o informacje dotyczy usług oferowanych przez inne spółki Grupy Wyser może znaleźć je poprzez wskazanie danych kontaktowych, albo może przesłać je bezpośrednio do odpowiedniej firmy w celu udzielenia przez nią właściwej odpowiedzi na czas.

Przez czas konieczny do przetwarzania zapytań o informacje.

Podstawa prawna stosująca się do przetwarzania danych osobowych to wykonanie umowy z osobą, której dane dotyczą albo wykonanie środków przedumownych przyjętych na jej wniosek, zgodnie z Art. 6 ust. 1b) RODO

 

Po upływie wskazanych przepisami prawa terminów do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  przetwarzane dane osobowe zostaną zniszczone, usunięte lub zanonimizowane, kompatybilnie z usunięciem technicznym i procedurą backupu.

 

 

 

OBOWIĄZKOWE PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podawanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką w formularzu jest  dobrowolne ale odmowa ich podania nie będzie pozwalała firmie Wyser przetwarzać zapytania o informacje.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez pracowników działów firm upoważnionych do przetwarzania takich danych, Którzy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom czy kategoriom podmiotów jako odrębnym administratorom:

•       Spółki Grupy w Polsce i za granicą, również poza UE, o ile zapytanie o informacje odnosi się do usług oferowanych przez inne spółki Grupy.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w imieniu firmy Wyser przez podmioty wyznaczone do przetwarzania danych, które otrzymują odpowiednie polecenia operacyjne. Podmioty te należą do następujących kategorii:

•       Firmy świadczące usługi informatyczne;

•       Firmy zarządzające i utrzymujące stronę internetową.

Lista podmiotów otrzymujących dane jest na bieżąco aktualizowana, a można ją pozyskać bezpłatnie po wysłaniu zapytania na piśmie do administratora lub emaila na adres: iod@gigroup.com 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UE

Dane mogą być przesyłane za granicę do krajów nienależących do Unii Europejskiej, a w szczególności do:

a.      Argentyny i Szwajcarii, w których poziomy ochrony danych uznane są przez Komisję Europejską za wystarczające, na mocy Art. 45 RODO.

b.     Brazylii, ChRL, Kolumbii, Hong Kongu, Indii, Czarnogóry, Rosji, Serbii i Turcji, pod warunkiem, że WYSER oraz importer danych podpiszą standardowe klauzule umowne zatwierdzone bądź przyjęte przez Komisję Europejską na mocy Art. 46 ust. 2 c) i d) RODO.

8.2.  Pod adresami niniejszymi można zapoznać się z adekwatnością poziomów ochrony::

Szwajcaria: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D2295

Argentyna: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0490

8.3.  Kopię standardowych klauzul umownych podpisywanych przez WYSER można otrzymać wysyłając zapytanie na piśmie do Administratora bądź maila na adres: iod@gigroup.com 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich dotyczących Cię danych, sprostowania ich, usunięcia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody. dotyczą, mogą poprosić administratora o dostęp do i usunięcie danych, skorygowanie danych niedokładnych, dodanie informacji do danych niepełnych oraz ograniczenia przetwarzania przesyłania danych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO

W przypadkach przetwarzania danych na mocy zgody lub z mocy umowy, lub gdy przetwarzania danych osobowych z ,odbywa się w sposób zautomatyzowany masz prawo do przenoszenia danych, innymi słowy osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz w sytuacjach technicznie możliwych ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi

 

Z praw tych można skorzystać wysyłając pisemną prośbę do Administratora pod adresem podanym powyżej lub mejla na adres: iod@gigroup.com 

W każdym momencie możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . 

 

 

TRANSLATE with x
var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[„ar”,”bg”,”ca”,”zh-CHS”,”zh-CHT”,”cs”,”da”,”nl”,”en”,”et”,”fi”,”fr”,”de”,”el”,”ht”,”he”,”hi”,”mww”,”hu”,”id”,”it”,”ja”,”tlh”,”ko”,”lv”,”lt”,”ms”,”mt”,”no”,”fa”,”pl”,”pt”,”ro”,”ru”,”sk”,”sl”,”es”,”sv”,”th”,”tr”,”uk”,”ur”,”vi”,”cy”]; var LanguageMenu_values=[„Arabic”,”Bulgarian”,”Catalan”,”Chinese Simplified”,”Chinese Traditional”,”Czech”,”Danish”,”Dutch”,”English”,”Estonian”,”Finnish”,”French”,”German”,”Greek”,”Haitian Creole”,”Hebrew”,”Hindi”,”Hmong Daw”,”Hungarian”,”Indonesian”,”Italian”,”Japanese”,”Klingon”,”Korean”,”Latvian”,”Lithuanian”,”Malay”,”Maltese”,”Norwegian”,”Persian”,”Polish”,”Portuguese”,”Romanian”,”Russian”,”Slovak”,”Slovenian”,”Spanish”,”Swedish”,”Thai”,”Turkish”,”Ukrainian”,”Urdu”,”Vietnamese”,”Welsh”]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid=’__LanguageMenu_popup’;
 
TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
Back
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(„div”); origLangDiv.id = „OriginalLanguageDiv”; origLangDiv.innerHTML = „ORIGINAL: „; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init(’LanguageMenu’, LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[„LanguageMenu”] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1);